Prohlášení o zpracování osobních údajů "Privacy Policy"

 

PROHLÁŠENí O ZPRACOVÁNí OSOBNíCH ÚDAJŮ

                        „Privacy Policy“

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen "GDPR")

 

 

     I.        Úvod

Toto prohlášení je zpracováno a zveřejněno z důvodů poskytnutí informace o postupech a závazcích naší společnosti v oblasti aplikace požadavků nařízení GDPR. V dalším textu jsou použity:

 • OÚ = osobní údaj, tedy všechny informace vedoucí k identifikaci konkrétní osoby
 • Vlastník OÚ – subjekt, který je držitelem osobních údajů, které jsou naší firmou drženy a zpracovávány
 • Správce – naše společnost, která Vaše OÚ eviduje, zpracovává, archivuje a chrání
 • Zpracovatel – společnost, kterou jsme přizvali ke zpracování Vašich OÚ na základě smlouvy. Je tak zajištěno, že systém nakládání, zpracování a ochrany Vašich OÚ je zajištěn v rozsahu požadavků GDPR a Vaše práva nejsou omezena.

   II.        Správce osobních údajů

Společnost  BYLINCA, s.r.o , adresa Lidická 3574/3, 690 02 Břeclav, IČ: 062 66 495 zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Brně, do oddílu C, vložky 101011, kontaktní adresa pro oblast ochran OÚ:  info@bylinca.cz

Telefonní číslo:606 943 153

(dále jen „správce“ Vás tímto v souladu s čl.12 Nařízení GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

  III.        Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti a na základě svobodného rozhodnutí v okamžiku navázání vztahu nebo registrace a dále v rámci smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

  IV.        Zdroje osobních údajů

Osobní údaje získáváme od vlastníků OÚ (obchodní komunikace, nákupy, dodávky produktů a služeb, kontaktní formulář na webu, komunikace po telefonu, vizitky apod.)

 Dalším zdrojem osobních údajů jsou informace nezbytně poskytnuté zájemci o práci a pracovníky. Pokud jsou osobní údaje získávány z veřejných zdrojů, jsou využity výhradně pro potřebu realizace obchodního vztahu nebo v souladu se získaným souhlasem od držitele osobního údaje.

 

   V.        Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

 • Jedná se o identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikace vlastníka OÚ (jméno a příjmení.)
 • Popisné údaje (např. bankovní spojení)
 • Údaje nezbytné pro plnění smlouvy (email, telefon, adresa pracoviště, adresa dodací, adresa fakturační, funkce) a další
 • Údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů a legislativních nařízení, zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany vlastníka OÚ

  VI.        Kategorie vlastníků OÚ údajů

Jedná se zejména o:

 • Zákazníky
 • Zaměstnance a pracovníků na dohody o mimopracovní činnosti a zájemce o práci
 • Vlastníky osobních údajů dodavatelů a partnerů poskytující služby potřebné pro provoz naší firmy
 • Jiné osoby, které jsou ve smluvním vztahu ke správci OÚ

VII.        Kategorie příjemců osobních údajů

 • Státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
 • Finanční ústavy a organizace veřejné zprávy
 • Zpracovatelé OÚ na základě uzavřených smluv
 • Třetí osoby a organizace na základě uděleného souhlasu vlastníka OU
 • Naše společnost jako správce OU

VIII.        Účel zpracování osobních údajů

 • Účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
 • Jednání o smluvním vztahu
 • Plnění smlouvy
 • Ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob
 • Archivnictví vedené na základě zákona
 • Výběrová řízení na volná pracovní místa
 • Plnění zákonných povinností ze strany správce
 • Ochrana životně důležitých zájmů vlastníka OÚ nebo dalších subjektů

 

  IX.        Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce, resp. zpracovatel se kterým má správce uzavřenu smlouvu, která garantuje, že budou dodrženy veškeré odpovědnosti při zpracování OÚ a práva vlastníka OÚ.

   Zpracování je prováděno v sídle a na provozovnách správce, resp. zpracovatele. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky nebo manuálním způsobem u OÚ v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany OÚ, zejména opatření proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k OÚ, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněnému použití nebo přenosu OÚ nebo jinému zneužití OÚ. Veškeré subjekty, kterým mohou být OÚ zpřístupněny, respektují právo vlastníka OÚ na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat podle platných právních předpisů týkajících se ochrany OÚ.

    X.        Doba zpracování osobních údajů

 V souladu s lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vtahu, oprávněných zájmů zpracovatele a příslušných právních předpisů.

  XI.        Poučení

  Správce zpracovává údaje se souhlasem vlastníka OÚ s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas vlastníka OÚ.

V souladu se článkem 6.odst.1 GDPR může správce bez souhlasu vlastníka OÚ údaje zpracovávat pokud:

 • Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je vlastník OÚ, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto vlastníka OÚ.
 • Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
 • Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů vlastníka OÚ nebo jiné fyzické osoby
 • Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
 • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody vlastníka OÚ vyžadující ochranu osobních údajů.

   V ostatních případech je ke zpracování OÚ potřebný souhlas vlastníka OÚ udělený za podmínek GDPR.

 

XII.        Práva subjektu údajů

 • V souladu se článkem 12 GDPR informuje správce na žádost vlastníka OÚ subjekt o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:
 • Účel zpracování OÚ
 • Kategorii dotčených osobních údajů
 • Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly OÚ zpřístupněny
 • Plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • Veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů
 • o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování OÚ
 • Každý vlastník OÚ, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho OÚ, které je v rozporu s ochranou osobního a osobního života vlastníka OÚ nebo v rozporu se zákonem zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 • Požádat správce o vysvětlení osobně nebo prostřednictvím adresy info@bylinca.cz
 • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo výmaz (zapomenutí) osobních údajů.
 • Je-li žádost vlastníka OÚ podle odstavce 1 této kapitoly, shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
 • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má vlastník OÚ právo se obrátit přímo na dozorový úřad, Tedy Úřad pro ochranu osobních údajů ( ÚOOÚ)
 • Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se vlastník OÚ obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
 • Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 

 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.